Fase
Datum première: 12-11-1992, dans
Uitgevoerd(e) werk(en):
Fase : four movements to the music of Steve Reich